Direct Cost vs Indirect Cost

🌍 Phân loại chi phí theo Chi phí trực tiếp (Direct Cost) và Chi phí gián tiếp (Indirect Cost):
🔸 Chi phí trực tiếp : là các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ, được hạch toán và phân bổ vào chi phí tạo ra sản phẩm, dịch vụ một cách rõ ràng và cụ thể.
🔸 Chi phí gián tiếp : là các khoản chi phí có liên quan đến quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, dịch vụ nhưng không thể phân bổ được vào chi phí tạo ra sản phẩm, dịch vụ một cách rõ ràng, cụ thể do liên quan đến nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau. Phương pháp phân bổ vào quá trình sản xuất phụ thuộc vào mức độ nhận thức và cách hoạch định của mỗi doanh nghiệp.
🔹Xét ở phạm vi toàn công ty: chi phí trực tiếp của công ty là chi phí các dự án, chi phí hoạt động của văn phòng công ty bao gồm các phòng ban là chi phí gián tiếp.
🔹Xét ở phạm vi trong một dự án cụ thể: thì chi phí nguyên vật liệu, nhân công, thiết bị là chi phí trực tiếp, còn chi phí lương cán bộ, chi phí văn phòng điều hành là chi phí gián tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo