Bộ hợp đồng Fidic 1999

Tới nay, Các Điều Kiện Hợp Đồng Xây Dựng Mẫu 1999, ấn bản lần thứ nhất (“Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999”) được Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư tư vấn (“FIDIC”) giới thiệu hơn 20 năm và được nhiều quốc gia trên thế giới đón nhận và áp dụng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang trên con đường tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa của Bộ Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 này.

Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 giúp các bên có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn mẫu hợp đồng phù hợp hơn với đặc thù của từng dự án, từng hoàn cảnh khác nhau.

Trên cơ sở chung, việc sử dụng và áp dụng các mẫu của Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 được thực hiện theo cách thức sau đây:

Cấu Trúc Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999

Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 có cùng số lượng 20 Điều và được sắp xếp theo một trật tự khoa học, dễ đọc, dễ theo dõi và thống nhất với nhau. Cụ thể:

20 điều của Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 được FIDIC chia thành 7 phần/nhóm vấn đề chủ yếu theo trình tự thời gian, trình tự thực hiện hợp đồng và trình tự thu xếp để một công việc được triển khai, cụ thể như sau:

Stt Vấn đề Điều
1 Những vấn đề chung Điều 1 Quy định chung
2 Chủ thể tham gia hợp đồng

(được sắp xếp theo vai trò của từng chủ thể)

Điều 2 Chủ đầu tư

Điều 3 Nhà tư vấn/Quản lý bởi Chủ đầu tư (FIDIC Màu Bạc 1999)

Điều 4 Nhà thầu, và

Điều 5 Nhà thầu phụ chỉ định

3 Tiến trình triển khai hợp đồng

(được sắp xếp theo trình tự phù hợp với quá trình chuẩn bị, thi công, hoàn thành và bảo hành công trình xây dựng)

Điều 5 Thiết kế (FIDIC Màu Vàng 1999 và FIDIC Màu Bạc 1999)

Điều 6 Nhân sự

Điều 7 Vật tư, trang thiết bị

Điều 8 Triển khai công việc

Điều 9 Kiểm tra, thí nghiệm, đánh giá

Điều 10 Bàn giao

Điều 11 Sửa chữa sai sót, và

Điều 12 Kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá sau khi hoàn thành/Thử nghiệm sau khi hoàn thành (FIDIC Màu Vàng 1999 và FIDIC Màu Bạc 1999)

4 Tài chính

(quyền lợi của Nhà thầu – người cung cấp dịch vụ)

Điều 12 Đo đạc và đánh giá,

Điều 13 Phát sinh, và

Điều 14 Giá Hợp đồng và Thanh toán

5 Chấm dứt hợp đồng

(theo thứ tự/trình tự)

Điều 15 Bởi Chủ đầu tư,

Điều 16 Bởi Nhà thầu

6 Rủi ro và kiểm soát rủi ro

(định ra rủi ro và phân chia rủi ro cho từng bên)

Điều 17 Rủi ro và phân chia rủi ro

Điều 18 Bảo hiểm, và

Điều 19 Bất khả kháng

7 Khiếu nại và Xử lý tranh chấp Điều 20 Khiếu nại, Tranh chấp và Trọng tài

(Nguồn: cnccounsel)

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo