Phần mềm PRIMAVERA P6  là một công cụ độc đáo có thể được sử dụng để Lập kế hoạch, Kiểm soát, Giám sát và Báo cáo Dự án. Nó rất hữu ích cho tất cả các Kỹ sư thuộc lĩnh vực Quản lý dự án theo dõi các hoạt động của dự án, hoàn thành kịp thời, quản lý tài nguyên, chi phí phát sinh.

Đối tượng học viên

  • Project Manager
  • Site Manager
  • Project Engineer
  • Team member
  • Stakeholders

Đối tượng khách hàng Doanh nghiệp phù hợp

  • Xây dựng
  • Dầu khí, gas
  • Sản xuất
  • Năng lượng
  • Công ty ERP

Phương pháp đào tạo

  • Chuẩn hóa – Liên kết giữa Kiến thức Quản lý dự án & Primavera P6.

  • Thực hành Dự án thực tế theo lý thuyết của Chương trình đào tạo.

  • Xây dựng Database riêng cho học viên, ứng dụng vào công việc ngay lập tức.