Intergrated Project Schedule

  • Khi án có nhiều nhà thầu tham gia, Tư vấn quản lý dự án (Project Management Consultant) sẽ chuẩn bị bản tiến độ/kế hoạch thực hiện dự án có tên Intergrated Project Schedule (IPS– Tiến độ Level 2) với mục đích tích hợp kế hoạch thực hiện của các nhà thầu trong một bản kế hoạch chung của dự án với mục đích theo dõi, kiểm soát, đánh giá theo các mục tiêu đã đề ra của dự án (các điểm kiểm soát phù hợp).
  • Số lượng Activities trong bản tiến độ/kế hoạch thực hiện dự án IPS không nên quá 2,000. Bạn sẽ muốn bản tiến độ/kế hoạch thực hiện dự án IPS thể hiện sự mức độ chi tiết phù hợp. Quá nhiều activities sẽ cấp cấp quá nhiều chi tiết, thông tin là một sai lầm phổ biến trong các dự án lớn. Cả hai khía cạnh thiếu hoặc quá nhiều thông tin sẽ dẫn tới những tác động tiêu cực hơn là tích cực.
  • Căn cứ IPS đã được đưa ra, các nhà thầu sẽ tạo các các bản tiến độ/kế hoạch thực hiện dự án có tên Contractor Working Schedule (CWS – Tiến độ Level 3…) để đệ trình lên nhà tư vấn.
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo