LOGIC trong bản tiến độ thi công

☘ Sau khi logic giữa các công việc được tạo ra bằng cách gán các mối quan hệ, phần mềm tiến độ như Primavera P6 có thể tính toán thời gian “Start-Finish” cho mỗi công việc. Mỗi công việc có ngày “Early-Late”.
🔹 Early start – Bắt đầu sớm: thời điểm hoạt động có thể triển khai sớm nhất có thể mà không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
🔹 Early finish – Kết thúc sớm: thời điểm hoạt động có thể kết thúc sớm nhất có thể mà không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
🔹 Late start – Bắt đầu muộn: thời điểm hoạt động có thể bắt đầu muộn nhất có thể mà không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
🔹 Late finish – Kết thúc muộn : thời điểm hoạt động có thể kết thúc muộn nhất có thể mà không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
🔶 Ngày bắt đầu sớm và ngày kết thúc sớm cho mỗi công việc sẽ được tính toán theo phương pháp “Forward Pass-Nhìn tới”
🔶 Ngày bắt đầu muộn và ngày kết thúc muộn cho mỗi công việc sẽ được tính toán theo phương pháp “Backward Pass-Nhìn lại”
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo