Quản lý chi phí (Cost Management)

Quản lý chi phí dự án bao gồm các quá trình tập trung vào các việc lập kế hoạch, ước lượng, lập ngân sách, huy động vốn, cấp vốn, dự phòng, quản lý và kiểm soát chi phí từ đó dự án có thể hoàn thành trong giới hạn ngân sách được phê duyệt.

Mục đích của việc Quản lý chi phí là để xây dựng ngân sách cho dự án, đồng thời theo dõi và kiểm soát ngân sách đó nhằm đảm bảo lợi ích của dự án đạt được theo kế hoạch đề ra ban đầu 

Thiết lập ngân sách và quản lý thực hiện dự án để không vượt ngân sách là một yêu cầu bắt buộc với bất kỳ một nhà quản lý dự án nào. Ngân sách không được nở ra để làm thỏa mãn nhu cầu của việc quản lý chi phí yếu kém, mà ngân sách phải là một giới hạn để việc quản lý phải hướng tới để đạt được.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo