Quản lý phạm vi công việc (Scope Management)

Quản lý phạm vi công việc dự án là phương pháp để xác định được tất cả các công việc mà đội dự án cần phải làm trong dự án, đảm bảo rằng những công việc cần làm được viết ra là đầy đủ và không cần thêm gì nữa. Đồng thời, thực hiện các quá trình này còn nhằm đảm bảo rằng mọi thứ thay đổi trong dự án đều được kiểm soát và cập nhật. Nhờ đó dự án thành công với sản phẩm được xây dựng đúng, đủ và hoàn thiện.

Project Scope Statement – Mô tả phạm vi dự án: là sự mô tả về phạm vi dự án, các sản phẩm được yêu cầu, các giả định và những ràng buộc hạn chế liên quan đến dự án.

Work breakdown structure (WBS) – Sơ đồ phân rã công việc: là một phân rã phân cấp của toàn bộ phạm vi công việc sẽ được nhóm dự án thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của dự án và tạo ra các sản phẩm được yêu cầu. WBS tổ chức và xác định tổng phạm vi của dự án và thể hiện công việc được chỉ định trong Mô tả phạm vi dự án (Project Scope Statement) được phê duyệt hiện tại.

WBS dictionary – Từ điển gói công việc: Một tài liệu mô tả từng gói công việc của WBS, bao gồm mô tả vắn tắt công việc, các kết quả đầu ra cần đạt được, danh sách các hoạt động liên quan và danh sách các cột mốc hoàn thành.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo