Quản lý tiến độ (Schedule Management)

Các quá trình trong quản lý tiến độ dự án bao gồm:

  • Lập kế hoạch quản lý tiến độ – Plan Schedule Management
  • Xác định hoạt động – Define Activities
  • Lập chuỗi hoạt động – Sequence Activities
  • Ước lượng nguồn lực cho hoạt động – Estimate Activity Resources
  • Ước lượng thời gian hoạt động – Estimate Activity Durations
  • Xây dựng tiến độ – Develope Schedule
  • Kiểm soát tiến độ – Control Schedule
  • Quản lý tiến độ dự án là điều mà hầu hết mọi người đều nghĩ tới khi họ nghĩ đến quản lý dự án. Quản lý tiến độ bắt đầu từ việc nhìn nhận xem việc nào cần phải làm, làm như thế nào, nguồn lực nào sẽ sử dụng và làm nó trong bao lâu, từ đó tiến hành xây dựng, quản lý và kiểm soát tiến độ.
  • Mục đích của việc Quản lý tiến độ là để xây dựng tiến độ cho dự án, đồng thời theo dõi và kiểm soát tiến độ đó nhằm đảm bảo tiến độ của dự án đạt được theo kế hoạch đề ra ban đầu.
  • Schedule baseline – Tiến độ cơ sở: Là bảng tiến độ chính thức của dự án dùng để quản lý dự án, là cơ sở để so sánh, đánh giá các hoạt động thực tế. Tiến độ cơ sở chỉ có thể thay đổi khi đề xuất thay đổi được chính chấp thuận.
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo