Level of Effort trong Primavera P6

  • Level of Effort (Mức độ nỗ lực) được sử dụng cho các công việc mà thời gian (duration) của nó sẽ được quyết định phụ thuộc vào mối quan hệ trước & mối quan hệ sau của công việc này với các công việc khác của dự án.
  • Level of Effort thường được sử dụng để thể hiện các công việc hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án, những công việc này thường không trực tiếp tạo ra sản phẩm.

Các công tác sử dụng loại công việc Level of Effort:

– Công tác Quản lý dự án.

– Công tác an toàn, vệ sinh.

– Công tác bảo dưỡng.

– Công tác hành chính nhân sự.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo