Quản lý dự án doanh nghiệp bằng Primavera P6

Trong quản lý dự án doanh nghiệp, quyền cao nhất ra quyết định về dự án không thuộc giám đốc dự án nhưng thuộc quyền của ban giám đốc (BOD) hoặc ban quản lý dự án (PMO) có sự tham gia của các phòng ban chức năng. Nguồn lực thực hiện dự án được phân bổ từ nguồn lực doanh nghiệp dùng chung với những dự án khác, được cân nhắc trong bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp. Mục tiêu của dự án cũng có thể được xem xét lại phù hợp với mục tiêu chiến lược ở cấp doanh nghiệp. Tham gia quản lý dự án doanh nghiệp bao gồm các vai trò ở cả cấp doanh nghiệp lẫn dự án.

Giải pháp quản lý dự án sử dụng Oracle Primavera P6 góp phần giải quyết các vấn đề của quản lý dự án doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp kinh doanh dự án và các ban quản lý dự án trong ngành xây dựng.

Quản lý doanh nghiệp hoạt động dự án từ cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ theo thời gian thực từ tất cả các dự án. Hiển thị thông tin thành tích hoạt động dự án, danh mục dự án thời điểm hiện tại và dự báo hoàn thành nhằm kịp thời ra quyết định điều chỉnh dự án theo mục tiêu chiến lược doanh nghiệp.

Quản Lý Danh Mục Dự Án Doanh Nghiệp

Phân tích danh mục dự án hiển thị thông tin dùng để ra quyết định điều hành trong nhiều lĩnh vực quản lý dự án và doanh nghiệp.

 • Phân tích, lựa chọn dự án theo mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 • Phân tích, lựa chọn dự án theo tiêu chí năng lực nguồn lực doanh nghiệp.
 • Phân tích, lựa chọn dự án theo tiêu chí năng lực tài chính doanh nghiệp.
 • Phân tích, hiển thị biểu đồ kinh phí trách nhiệm bởi các giám đốc dự án.

Nguồn Lực Doanh Nghiệp và Kế Hoạch Năng Lực

Primavera P6 giúp cho việc xây dựng và quản lý nguồn lực doanh nghiệp dễ dàng. Tất cả nguồn lực được xây dựng sẵn ở cấp doanh nghiệp để phân bổ thực hiện các dự án. Kế hoạch năng lực nguồn lực được thực hiện đáp ứng yêu cầu từ kế hoạch thực hiện tất cả các dự án.

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lực với thông tin giá sử dụng.
 • Hiển thị tình trạng sẵn có trên phạm vi toàn doanh nghiệp.
 • Phân tích, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực tổng hợp tất cả các dự án.
 • Xây dựng Kế hoạch Năng lực đáp ứng yêu cầu tất cả các dự án.
 • Quản lý chi phí dự án từ chi phí sử dụng nguồn lực.

Hệ Thống Báo Cáo Doanh Nghiệp

Hệ thống báo cáo doanh nghiệp ứng dụng Oracle BI Publisher tạo báo cáo theo mẫu và lịch tự động phát hành trong phạm vi toàn doanh nghiệp.

 • Hệ thống báo cáo dùng cho quản lý dự án doanh nghiệp.
 • Thiết kế báo cáo tùy ý người nhận, đặt lịch tự động phát hành.
 • Bảo đảm đúng báo cáo đúng người nhận vào lúc cần thiết.
 • Tự động báo cáo, tăng hiệu quả hệ thống báo cáo toàn doanh nghiệp.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo