Quản lý phạm vi công việc trong QLDA & Primavera P6

Work breakdown structure (WBS) – Sơ đồ phân rã công việc:

 • Là một phân rã phân cấp của toàn bộ phạm vi công việc sẽ được nhóm dự án thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của dự án và tạo ra các sản phẩm được yêu cầu.
 • WBS tổ chức và xác định tổng phạm vi của dự án và thể hiện công việc được chỉ định trong Mô tả phạm vi dự án (Project Scope Statement) được phê duyệt hiện tại.

Trong Primavera P6, sau khi tạo Dự án mới bước tiếp theo sẽ là tạo WBS. Việc tạo WBS sẽ giúp:

 • Tạo, bố trí và sắp xếp các sản phẩm mà đội dự án cần hoàn thành theo yêu cầu.
 • Mỗi WBS sẽ chứa các sản phẩm/công việc có level thấp hơn nó.
 • Cấp WBS cao nhất chính là dự án.
 • Cấp WBS thấp nhất là gói công việc (Work-package).

WBS giúp kiểm soát & đánh giá mục tiêu:

 • Phạm vi thi công
 • Tiến độ thi công
 • Chi phí thi công
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý giao diện
 • Quản lý nguồn lực
 • ….
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo