Từ điển WBS (WBS Dictionary) trong QLDA & Primavera P6

Từ điển WBS là một tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, gói công việc hoặc thông tin tổng quát tại cấp độ của các điểm kiểm soát.

Từ điển WBS là một tài liệu hỗ trợ WBS, các thông tin có trong Từ điển WBS chi tiết hơn so với WBS.

Hầu hết các thông tin có trong từ điển WBS được tạo bởi các quy trình khác (các công việc, ước lượng nguồn lực, ước lượng thời gian & chi phí) và được thêm vào tài liệu này ở giai đoạn sau.

Thông tin trong từ điển WBS có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

– Mô tả công việc

– Giả định và ràng buộc

– Mốc thời gian

– Nguồn lực

– Những ước tính về chi phí

– Yêu cầu chất lượng

– Tiêu chí chấp nhận

– Tài liệu tham khảo kỹ thuật….

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo