Ứng dụng kiến thức quản lý dự án khi sử dụng Primavera P6

QUẢN LÝ PHẠM VI CÔNG VIỆC (SCOPE)

 • Cấu trúc dự án của doanh nghiệp (Enterprise Project Structure-EPS).
 • Cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp (Organization Breakdown Structure-OBS).
 • Cấu trúc phân rã công việc của Dự án (Work Breakdown Structure-WBS)

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ (SCHEDULE)

 • Danh sách công việc & các thuộc tính (Activities List & Activities Attribute).
 • Mối quan hệ giữa các công việc (Defining the Sequence Activities).
 • Năng suất, Khối lượng & Thời lượng thực hiện công việc (Activities Duration).

QUẢN LÝ CHI PHÍ (BUDGET)

 • Nguồn lực (Resources & Resources Curve).
 • Chi phí (Expense).
 • Chi phí cơ sở (Cost Baseline).
 • Ngân sách (Budget).

BÁO CÁO- ĐÁNH GIÁ 

 • Theo dõi và cập nhật dự án.
 • Tạo Layout báo cáo (Lookahead….).
 • Tạo các Report (Status Report, Progress Report, Variances Report, Earned Value Report…)
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo