WBS Summary trong Primavera P6

WBS Summary là loại công việc (Activity Type) được sử dụng trong một số trường hợp giúp tạo ra một công việc để nhóm/tổng hợp thông tin từ một số công việc mà chúng sử dụng chung nguồn lực hoặc sử dụng để tổng hợp thông tin phục vụ mục đích báo cáo.

WBS Summary là loại công việc không cần gán mối quan hệ, độ dài của công việc WBS Summary sẽ được quyết định dựa vào các công việc mà nó chứa trong đó.

WBS Summary sẽ thể hiện các thông tin của các công việc mà nó chứa trong đó.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo