Giải pháp Quản lý rủi ro bằng Primavera Risk Analysis

Mọi dự án đều có rủi ro, các tổ chức thành công là những tổ chức lập kế hoạch cho những rủi ro đó , dự đoán, giảm thiểu và đưa ra các kế hoạch ứng phó và dự phòng cho các sự kiện tiêu cực có thể xảy ra hoặc không.

Phần mềm Quản lý rủi ro Primavera Risk Analysis cung cấp công cụ để thực hiện điều này, cho phép các công ty lập mô hình rủi ro và phân tích chi phí và lập lịch trình tác động của việc giảm thiểu chúng và trong quá trình này, loại bỏ phần lớn sự không chắc chắn ra khỏi dự án và quản lý danh mục đầu tư.

Bằng cách sử dụng trực tiếp bản kế hoạch thực hiện dự án để lập mô hình rủi ro, Primavera  Risk Analysis cung cấp giải pháp phân tích rủi ro dựa theo tiến độ và chi phí đã được ước lượng cho dự án.
Primavera Risk Analysis phân tích rủi ro các dự án thông qua việc nhận diện rủi ro và  Risk Templates trước khi sử dụng mô hình mô phỏng Monte Carlo để phân tích chúng. Sau đó, nó cung cấp nhiều loại báo cáo, chẳng hạn như Risk Histogram, Tornados và Scatter Plots.

Là một công cụ hỗ trợ quyết định để xác định mức độ tin cậy liên quan đến chi phí và tiến độ của dự án, Primavera Risk Analysis cung cấp một cái nhìn khách quan về các trường hợp dự phòng bắt buộc và phân tích hiệu quả của các kế hoạch ứng phó rủi ro được đề xuất. Những điều này kết hợp với nhau để tạo thành cơ sở của một kế hoạch được điều chỉnh sau khi đánh giá về mặt định tính & định lượng các rủi ro.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo