Ứng dụng kiến thức quản lý rủi ro khi sử dụng Primavera Risk Analysis

RISK REGISTER

Bằng cách sử dụng tính năng Risk Register trong Primavera Risk Analysis, người dùng có thể tích hợp các rủi ro đã có sẵn và các rủi ro được bổ sung mới. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng này để tạo ra mô hình đánh giá định tính và định lượng về các sự kiện rủi ro tích cực và tiêu cực (các mối đe dọa và cơ hội) và các kế hoạch ứng phó liên quan (chẳng hạn như giảm thiểu).

DISTRIBUTION GRAPH

Bằng cách sử dụng đồ thị phân phối của Primavera Risk Analysis, người dùng có thể:
– Xác định mức độ tin cậy, P schedule, thời gian và chi phí dự phòng.
– Báo cáo mức độ tin cậy liên quan đến ngày kết thúc, chi phí, float…

TORNADO GRAPH

– Biểu đồ lốc xoáy của Primavera Risk Analysis là một dạng của phân tích độ nhạy. Trình bày hệ số tương quan được tính toán cho từng yếu tố của mô hình phân tích rủi ro định lượng có thể ảnh hưởng đến kết quả dự án.

– Các hạng mục được sắp xếp theo độ mạnh tương quan giảm dần, tạo ra hình dạng lốc xoáy.

SCATTER PLOT

Người dùng có thể sử dụng loại báo cáo này để xác định xác suất kết hợp để đạt được ngân sách và ngày hoàn thành cũng như thực hiện phân tích giả định bằng cách thay đổi tương tác các ngưỡng chi phí và tiến độ để thấy được cơ hội thành công.

Contact Me on Zalo